Aktivity a podaktivity

Aktivity a podaktivity projektu

  1. podaktivita – Koordinácia projektu

02/2022 – 05/2023

Cieľ 1. Podaktivity

Zabezpečenie činnosti riadenia a koordinácie projektu vo vzťahu k hlavnej aktivite pre všetky cieľové skupiny.

  1. podaktivita – Zabezpečenie vnútorného systému Teaching and Learning centra v oblasti vzdelávania

02/2022 – 05/2023

Cieľ 2. podaktivity:

Zvýšiť kvalitu vzdelávania koordinovaného v rámci Teaching and Learning centra s cieľom rozvoja zručností zo spoločenských a humanitných vied a aplikácie ich poznatkov na trh práce.

Popis podaktivity

TEACHING CENTER pre učiteľov (Cieľová skupina – 15 vysokoškolských učiteľov)

Prebehlo:

  1. Tréning Teaching Coach v partnerskej organizácii v zahraničí:

3-dňová stáž v Teaching centrách na partnerských školách v USA (Hope College, Kalamazoo College, Wooster College, Antioch College, Oberlin), kde kouči absolvovali teoretické a praktické vzdelávania.

  • Tréning bol zameraný na interaktívne formy vzdelávania, osvedčené a nové prístupy a metodiky vo vzdelávaní (napr. “ungrading”- “neznámkovanie”, “low-stakes writing” – učenie písaním, či “flipped classroom” – preklopená trieda a i.), efektívny feedback, metodiky hodnotenia študentov a pod.
  • Tréning prebiehal s akcentom na dialogickú formu vzdelávania, problem-solving, facilitačné zručnosti, štruktúrovanie hodín, strategické plánovanie semestra.

Výstupy:
BISLA Teaching Coaches Training in the US (report)
Fotodokumentácia

2. Vzdelávanie učiteľov formou liberálnych štúdií:

Vzdelávanie učiteľov v zručnostiach, ako sa ich predmet vyučuje v partnerských krajinách a organizáciách v zahraničí. Formou workshopov za pomoci vedenia 4 koučov (Teaching Coach) sa prezentujú učiteľom nové poznatky a skúsenosti v online vzdelávaní.

Výstupy:

3. Peer supervízia pre učiteľov:

Kouči (Teaching Coach), ktorí majú dlhoročné skúsenosti s priamou prácou s učiteľom, základné zručnosti v oblasti výučby, vedenia, poradenstva sa zúčastnili tréningu supervízie v spolupráci s organizáciiami na Slovensku (Leaf Academy, PDCS, o. z., Yehuda Elkana Center for Higher Education, Central European University). Priebežne počas tréningu prebieha Peer supervízia, kde kouči aplikujú svoje poznatky priamo na vyučovaní.

LEARNING CENTER pre študentov (Cieľová skupina 53 vysokoškolských študentov)

1. Writing Center:

Writing Center je centrum, v ktorom dobrovoľníci – študenti 2. a 3. roč., spolu s učiteľom poskytujú individuálne poradenstvo mladším študentom v oblasti osobného rozvoja. Napr. akademického písania esejí – od výberu zdrojov, cez ich spracovanie, citácie, argumentáciu, až po formát a prezentáciu. Každý študent predloží výstup vo forme esejí, uverejnený v časopise „Il Ponte“ a zároveň sa tak stane prispievateľom tém o písaní akademických esejí do príručky pre vysoké školy.

Výstupy:

Ako zlepšiť proces písania – Workshop
How to Improve Writing Process – Workshop

Študentský Časopis

2. Peer mentoring:

Peer mentoring je program zo strany dobrovoľníko-študentov (Mentors) pre mladších študentov (“Mentees”), aby sa prispôsobili novému a niekedy náročnému prostrediu a zdokonalili sa v osobnostnom a kariérnom rozvoji.

3. Alumni Mentoring:

Prepojenie študentov a absolventov BISLA (Alumni Mentors) na pomoc s kariérnym smerovaním, výberom vysokej školy, publikovaním a prezentovaním poznatkov a pod. Alumni Mentoring vedú dobrovoľníci – Alumni mentori, ktorí sú napojení na študentov. Koordinátori zároveň pripravia manuál pre ďalšie generácie takýchto koordinátorov, ktorým budú odovzdávať skúsenosti a zručnosti.

Výstupy:

BISLA Alumni Mentoring Guideline
Active Listening Tools – definitions and examples
Mentoring Crises Response – TLC
Active Listening Skills TLC
The structure of mentoring BISLA

  1. podaktivita – Zabezpečenie vnútorného systému Teaching and Learning centra v oblasti technického a personálneho zdokonaľovania

2/2022 – 05/2023

Cieľ 3. podaktivity:

Zvýšiť kvalitu informačného, personálneho a technického vybavenia pre potreby vzdelávania a výskumu koordinovaných v rámci Teaching and Learning centra s cieľom zvýšiť počet študujúcich a dosiahnuť prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce.

1. Zabezpečenie technického vybavenia:

Vytvorený „Počítačový lab“ = miestnosť na výučbu a prepájanie sa priamo na vyučovaní s učiteľmi, študentmi, aj zahraničnými, partnermi a pod. V PC labe prebieha aj výuka počítačových technológií, štatistiky, spojených kurzov s inými školami, aj v rámci zahraničia za využitia kvalitnej a dostupnej technológie.

Výstupy:
Fotodokumentácia

2. Digitalizácia, zrevidovanie knižničného systému:

Počas celého projektu prebieha celková bibliografická registrácia služieb, digitalizácia a revidovanie systému evidencie kníh, vytváranie bibliografickej databázy, redigovanie bibliografických súpisov a pod.

Výstupy:
Fotodokumentácia

3. Zvýšenie kvality, dostupnosti a portfólia online služieb v Online centre:

Online centrum má úlohu odbornej pomoci vysokoškolským učiteľom, vrátane učiteľov z akýchkoľvek vysokých škôl na Slovensku. Slúži tiež ako pomoc študentom, ktorí vnímajú potrebu vzdelávania sa formou liberálnych štúdií, pri rozvoji akademických vedomostí ale aj zručnosti pre život a prácu v oblasti spoločenských a humanitných vied. Predstavuje aj odbornú pomoc pre stredoškolských učiteľov napr. k vyučovaciemu predmetu Náuka o spoločnosti. Súčasťou tejto pomoci sú zrealizované workshopy, prednášky, diskusie k maturitným témam alebo k vyučovaciemu obsahu daného predmetu.

 

 

 

 

APPLY

We are now accepting applications for the Academic Year 2022/2023

Študuj kvalitne

Social media