Study Abroad

Pred odchodom študent musí mať:

 • Zmluvu o poskytnutí grantu podpísanú študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje údaje o dĺžke mobility a výške grantu,
 • Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement for Study,   ktorá obsahuje program štúdia , ktorý musí študent dodržať tak, ako bol schválený študentom, vysielajúcou  a prijímajúcou inštitúciou,
 • Erasmus chartu  študenta ktorá obsahuje práva a povinnosti študentov súvisiace s ich mobilitou
 • Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho študijným pobytom v zahraničí.
  Erasmus+ študenti bez ohľadu na to, či poberajú grant od EÚ, sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu, skúšky a prístup do priestorov laboratória a knižnice v hostiteľskej inštitúcii. Akékoľvek štipendium alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované v priebehu študijného pobytu v zahraničí.

Počas  mobility:

 • Akékoľvek zmeny v Zmluve o štúdiu ( Learning Agreement for Studies ) je študent povinný elektronicky  oznámiť  najneskôr  do 1 mesiaca  od začiatku študijného pobytu v zahraničí  fakultnému koordinátorovi  programu Erasmus +.    Zmeny sa vpisujú do časti  Počas Mobility /  During the Mobility  a musia byť  podpísané   študentom a zodpovednými osobami  vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie.
 • Predĺženie študijného pobytu: žiadosť  o predĺženie s uvedením dôvodu je potrebné doručiť minimálne  jeden mesiac pred   ukončením   študijného pobytu v zahraničí.  Predĺženie študijného  pobytu je možné len zo zimného semestra na letný semester v príslušnom akademickom roku. Žiadosť  je potrebné adresovať  inštitucionálnemu  koordinátorovi VŠMU. V prípade schválenia žiadosti  si študent  zostavuje   Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement  na letný semester.   Vzhľadom na výšku  grantu  pridelenú  VŠMU  Národnou agentúrou,  je predĺženie  študijného  pobytu možné   len na nulový grant, to jest bez finančnej podpory z  prostriedkov EÚ.

Po ukončení  mobility:

 • musí hostiteľská vysokoškolská inštitúcia vystaviť študentovi a jeho vysokej škole “Výpis výsledkov” / Transcript of Records –  dokladajúci, že dohodnutý program bol ukončený a potvrdzujúci výsledky štúdia,
 • vysielajúca inštitúcia musí študentovi plne uznať štúdium (ukončené aktivity) tak, ako bolo dohodnuté v Zmluve o štúdiu použitím ECTS kreditov.
 • študent predkladá certifikát,  ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec študijného pobytu
 • študent vypĺňa  Správu z mobility (EU Survey) – po zaslaní linku na svoju mailovú adresu
 • študent absolvuje  ON LINE OLS jazykové  hodnotenie   (platí len pri používaní jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský, španielsky, poľský, český, dánsky, grécky, portugalský, švédsky)

APPLY

We are now accepting applications for the Academic Year 2024/2025

Študuj kvalitne

Social media