Teaching and Learning Center

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je podporiť oprávnené aktivity žiadateľa oblasti vzdelávania, výskumu, technického a personálneho zdokonaľovania za účelom zabezpečenia a skvalitnenia vnútorného systému Teaching and Learning centra, ako hlavnej podpory celého vnútorného systému Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Projekt je rozdelený do jednej hlavnej aktivity a troch podaktivít. Prvú podaktivitu tvorí koordinácia projektu; Druhá podaktivita je určená pre vzdelávanie učiteľov a študentov za pomoci vyučovacích metód interaktívneho a dialogického vzdelávania; Tretia podaktivita pre technickú a personálnu podporu prostredníctvom zvýšenej kvality technologických služieb, technického vybavenia a vzniku nových pracovných pozícií. Miesto realizácie projektu je Bratislava. Cieľovú skupina učiteľov reprezentuje všetkých súčasných 15 vysokoškolských učiteľov BISLA a všetkých 53 interných študentov BISLA. Všetky činnosti na projekte budú realizované vo vlastných priestoroch vysokej školy BISLA, v Bratislave. Ciele a výsledky projektu sú hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov P0277 v plánovanej hodnote 3; P0423 v plánovej hodnote 53; P0965 v plánovej hodnote 1,52; P0523 v plánovanej hodnote 3; P0964 v plánovej hodnote 15, P0963 v plánovej hodnote 15.

Fungovanie vzdelávania na BISLA:

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) má jednu fakultu s názvom Fakulta liberálnych štúdií. BISLA sa v roku 2011 stala členom Global Liberal Arts Alliance, vďaka čomu sa v minulosti zúčastnila viacerých tréningových podujatí pre učiteľov organizovaných Great Lakes Colleges Association. Odborný obsah týchto tréningov bol zameraný na rozvíjanie učiteľských zručností a sieťovanie učiteľských centier. Jeden z workshopov (v Michigane v roku 2016), bol zameraný na “Big Six College Experiences” alebo “Veľkých šesť skúseností počas bakalárskeho štúdia”: 1. mať aspoň jedného profesora, ktorý ma motivuje k štúdiu; 2. osobný prístup k vyučujúcim; 3. prístup k mentoringu; 4. účasť na projekte či výskume; 5. absolvovanie stáže; 6. účasť na extrakurikulárnych aktivitách.

Všetky prvky skvalitňovania učenia a vzdelávania majú na BISLA vysokú dôležitosť, prebiehajú formou liberálnych štúdií, ktoré zahŕňajú nielen rozvoj akademických vedomostí ale aj zručnosti pre život a prácu v oblasti spoločenských a humanitných vied, napr. aj spomínaných “Veľkých šesť skúseností…“. Liberálne štúdie sa profilujú primárne ako “teaching colleges” – učenie ako alfa a omega (na rozdiel od rankingov na veľkých univerzitách, ktoré hodnotia kvality podľa výstupov vo výskumnej činnosti). BISLA tieto prvky zaraďovala intuitívne, dobrovoľnícky a bez profesionálnej prípravy, neskôr bola inšpirovaná procesmi a štruktúrami na partnerských školách v USA. Napriek dosahovaným úspechom, akými sú napr. úspešnosť absolventov v ich ďalšom štúdiu a 100 % uplatnenie sa na trhu práce, BISLA vníma potrebu svoje služby systematizovať, profesionalizovať, zmapovať a zachovať za pomoci rozvoja vnútorného systému tzv. Teaching and Learning centra. Jeho pozdvihnutie na vyššiu kvalitatívnu úroveň znamená systematizáciu vzdelávania, výskumu a technického, technologického a personálneho zdokonaľovania. Aj za pomoci tohto centra, má BISLA za cieľ pôsobiť ako centrum excelentnosti, kde Teaching and Learning Center bude slúžiť ako zdroj skúseností, vedomostí, materiálov pre všetkých študentov a učiteľov z ktorýchkoľvek vysokých a stredných škôl. Má tiež za cieľ uskutočniť Memorandum o spolupráci s novými partnermi na Slovensku, ako napr. Univerzita Komenského Bratislava, LEAF Academy Bratislava, Neziskové občianske združenie PDCS, o. z. Rozvíjanie týchto vnútorných systémov zároveň znamená, že aj študenti z marginalizovaného prostredia, študenti, ktorí neprešli kvalitným vzdelávaním na strednej škole, alebo študenti so znevýhodnením rôzneho druhu, majú plnohodnotnú šancu rozvíjať svoje kvality, vďaka najnovším prístupom vo vzdelávaní.

Activities and News:

Did you know that BISLA is developing its Teaching and Learning Centre (TLC)? The Learning centre focused on the support system for students has worked for a few years. However, now we are developing the Teaching part aiming to provide further support and development for our faculty. Precisely this was the purpose of the working trip of our colleagues to the US. Our three new Teaching Coaches, Dagmar Kusá, Clarissa Tabosa, and Lucas Sprouse and Assistant Coordinator of the TLC Mária Dudžáková, toured a few American Liberal Arts Colleges: Hope, Kalamazoo, Oberlin, Wooster, and Antioch, and met with the representatives of Great Lakes Colleges Association to discuss their teaching centres as well as what kind of support they provide to their faculty so that they could bring some of the ideas and best practices back to BISLA.

APPLY

We are now accepting applications for the Academic Year 2022/2023

Študuj kvalitne

Social media