Informácie

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je podporiť oprávnené aktivity žiadateľa oblasti vzdelávania, výskumu, technického a personálneho zdokonaľovania za účelom zabezpečenia a skvalitnenia vnútorného systému Teaching and Learning centra, ako hlavnej podpory celého vnútorného systému Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Projekt je rozdelený do jednej hlavnej aktivity a troch podaktivít. Prvú podaktivitu tvorí koordinácia projektu; Druhá podaktivita je určená pre vzdelávanie učiteľov a študentov za pomoci vyučovacích metód interaktívneho a dialogického vzdelávania; Tretia podaktivita pre technickú a personálnu podporu prostredníctvom zvýšenej kvality technologických služieb, technického vybavenia a vzniku nových pracovných pozícií. Miesto realizácie projektu je Bratislava. Cieľovú skupina učiteľov reprezentuje všetkých súčasných 15 vysokoškolských učiteľov BISLA a všetkých 53 interných študentov BISLA. Všetky činnosti na projekte budú realizované vo vlastných priestoroch vysokej školy BISLA, v Bratislave. Ciele a výsledky projektu sú hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov P0277 v plánovanej hodnote 3; P0423 v plánovej hodnote 53; P0965 v plánovej hodnote 1,52; P0523 v plánovanej hodnote 3; P0964 v plánovej hodnote 15, P0963 v plánovej hodnote 15.

Teaching and Learning Center