BISLA Supports Ukrainian Students

Ukrajinskí študenti na BISLA

BISLA víta študentov z Ukrajiny a poskytuje im možnosť získať najlepšie možné vzdelanie. Máme už dvoch študentov z Ukrajiny zapísaných v prvom ročníku a snažíme sa pomôcť ďalším. BISLA ponúka našim súčasným ukrajinským študentom kurzy slovenského a anglického jazyka. BISLA zároveň pomáha s ubytovaním, či poskytuje rôzne formy finančnej pomoci skrz štipendiá.

BISLA sa zaväzuje pomáhať ukrajinských študentom, pretože si zaslúžia prístup k najlepšiemu možnému vzdelaniu. Chceme poskytnúť čo najviac možností študentom z Ukrajiny a pomôcť im prispôsobiť sa životu tu, pretože mnohí si už prešli obdobím veľkého stresu a zaslúžia si čo najplynulejší prechod do nového prostredia.

Čo od Vás žiadame?

Žiadame o finančné príspevky, buď malé mesačné príspevky, alebo jednorazové väčšie príspevky. V oboch prípadoch môže byť príspevok uhradený priamym vkladom na účet BISLA (t.j. bankovým prevodom).

Ukrainian students at BISLA

BISLA welcomes students from Ukraine and supports their needs to get the best possible education. We already have two students from Ukraine enrolled in our first year and we are trying to help more of them. BISLA offers to our current Ukrainian students courses in Slovak and English language and also helps pay for their accommodation and provides different forms of financial aid.

BISLA is committed to the needs of Ukranian students. They deserve access to the best education possible, and we intend to provide this to students from Ukraine and help them adjust to living here – so as to make the transition as easy as possible for those who have already been through a period of great stress and adjustment.

What are we asking for?

We are asking for financial donations, either small, monthly donations or one-time larger donations. In both cases, the donation can be made by direct deposit into the BISLA´s bank account (i.e. bank transfer).

Bank Account Information

Bank Account Information
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Account no.: 1429357058/1111
SWIFT: UNICRSKBX
IBAN: SK56 1111 0000 0014 2935 7058

OR DONATE THROUGH WEBSITE:

BISLA STUDENTS