Výberové konanie na miesto docenta

Rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) v súlade s § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v študijnom odbore Politické vedy na funkčné miesto docenta.

Podklady k prihláseniu:
-profesijný štruktúrovaný životopis
-VUPCH uchádzača
-prehľad plnenia kritérií na získanie titulu docent
-úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosti o prihlásenie posielajte na email: [email protected] do 24.5.2023.

Výsledok výberového konania pdf