Ivan Rác je docentom sociálnej práce na UKF v Nitre. Venuje sa prevencii rizikových javov, najmä násiliu na ženách. Je autorom viacerých vedeckých článkov a monografií. Pôsobil ako odborný garant v národnom projekte Prevencia a eliminácia násilia na ženách a Šanca na návrat, v ktorom koordinoval vzdelávanie odsúdených žien vo výkone trestu v Nitre.