Exchanges

Prečo sa naši študenti rozhodli nevycestovať počas COVID-19 pandémie?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som študentkou druhého ročníka a ako väčšina študentov v EU som v súčasnosti plánovala stráviť svoj semester na programe Erasmus+. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie som sa rozhodla, že bude bezpečnejšie a lepšie zostať doma, na BISLE, kde naše vyučovanie prebieha prezenčne. Kvôli COVID-19 sa neotvoril inštutút, ktorý som mala v rámci Erasmu absolvovať. Som však rada, že môžem byť s mojou triedou tu na Slovensku a zároveň verím, že možnosť ísť na Erasmus+ výjde ďalší semester. Dnes musíme byť najmä zodpovední a schopní prijímať každodenné zmeny, ako napríklad zrušenie Erasmu deň pred odchodom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktuálne pokyny k mobilitám Erasmus+

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré vstúpilo do platnosti dňa 10.6.2020, je možné opätovne realizovať študentské a zamestnanecké mobility. Naďalej však odporúčame riadiť sa opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovať:

Taktiež odporúčame naďalej dodržiavať bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Študentské a zamestnanecké mobility v akademickom roku 2020/2021

 1. Fyzická mobilita (programové krajiny projektu Erasmus+)

Realizácia mobility je v danej chvíli podmienená aktuálnou situáciu na Slovensku a vo svete z hľadiska šírenia ochorenia COVID-19, v súlade s aktuálnymi usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Pri fyzickej mobilite je nutné dodržať minimálne trvanie mobility:

 • študijné pobyty: 90 dní
 • pracovné stáže študentov: 60 dní
 • učiteľská mobilita: 2 dni
 • mobilita zamestnancov/školenie: 2 dni
 1. Kombinovaná mobilita

Ak nie je umožnené v zimnom semestri absolvovať  fyzickú mobilitu na zahraničnej partnerskej škole, resp. zahraničnej inštitúcii, v plnom rozsahu odporúčame realizovať tzv. kombinovanú mobilitu (angl. blended mobility; kombinácia virtuálnej mobility formou e-Learningu a fyzickej mobility). Pre kombinované mobility platia tieto pravidlá:

 • účastník mobility nemá nárok na grant za virtuálnu časť mobility, má nárok na grant iba za fyzickú časť mobility
 • pri fyzickej časti mobility je potrebné dodržať minimálne obdobie trvania mobility (viď vyššie, bod 1.)
 • prerušenie medzi virtuálnou a fyzickou časťou mobility je povolené

Po absolvovaní mobility účastník získa certifikát alebo Transcript of Records zahrňujúci celé obdobie mobility (virtuálna aj fyzická časť).

 1. Virtuálna mobilita

V prvom rade je potrebné plánovať štandardnú fyzickú mobilitu, prípadne zmiešanú mobilitu. V prípadoch, keď nie je možná realizácia ani fyzickej, ani kombinovanej mobility na zahraničnej inštitúcii, je možné absolvovať virtuálnu mobilitu.

Účastník virtuálnej mobility zdržujúci sa v domovskej krajine nemá nárok na individuálnu podporu; VŠMU s účastníkom virtuálnej mobility uzatvorí Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory s nulovým grantom.

Ak účastník participuje na virtuálnej mobilite, avšak je v odôvodnených prípadoch fyzicky prítomný v cieľovej krajine, má nárok na individuálnu podporu. A to predovšetkým v prípade, ak bola fyzická mobilita obojstranne riadne naplánovaná, no v jej priebehu vysoká škola z bezpečnostných dôvodov náhle rozhodne, že bude poskytovať iba dištančné vzdelávanie.

Po absolvovaní  mobility účastník získa certifikát alebo Transcript of Records za virtuálnu mobilitu.

We welcome applications for the ERASMUS student exchange program or for semester study abroad programs.


Erasmus and Study Abroad

As a full-time student at BISLA, you have the opportunity to spend a semester abroad at one of our Erasmus+ partner universities or universities outside Europe and gain new skills, knowledge, and contacts. Of course, you can also improve your English while there.

How to apply for Erasmus+ and study abroad in 8 easy steps!

Step 1: Pick a university from our list of Erasmus+ partner universities and other universities within the European Union. Choose subjects at that institution that are similar to the subjects taught at BISLA during your semester abroad. Consult with Undergraduate Studies Coordinator Dagmar Kusá (kusa@bisla.sk) and the Erasmus Coordinator (International Studies Coordinator) about this. You may also consult with the BISLA instructors of those core courses. Clearly, finding courses that correspond perfectly with those in the BISLA curriculum is not always possible. However, even if there is no course to a corresponding BISLA core course, BISLA will either allow the returning student to do an individual study plan or to take the course(s) later. Please be aware that this all must be approved by the Rector.

Step 2: Submit your Erasmus+ application to our International Studies Coordinator Lucia Suliková (sulikova@bisla.sk) prior to the deadline (each university is different, check [insert pdf with info about partner university]). We suggest applying for two universities as the number of students we can send abroad to each university is limited. Results of our selection process will be emailed to you within three weeks of the application deadline.

Step 3: After acceptance to the Erasmus+ program, find and submit the correct application from the partner institution’s website. Also fill out and submit the Learning Agreement, which includes the courses you have chosen. All forms and documents, signed by Rector and Erasmus Coordinator, must be submitted to the partner university at least two weeks prior to the deadline set by that institution (found on their website) – spring semester deadlines are usually in September, October, or November; fall semester deadlines are usually in May, June, or July.

Step 4: You are approved by the partner university when they sign and return your Learning Agreement and form to BISLA. You might receive a letter of acceptance from them sent to your home address. In the latter case, inform BISLA’s Erasmus Coordinator immediately.

Step 5: Three weeks prior to departure, get these two (2) documents from BISLA’s Erasmus Coordinator:

 1. Enrollment Verification – This document states that the student is a current BISLA student going to a partner university.

 2. Grant Contract – a grant is provided to partly cover a student’s expenses abroad. Amounts depend on which country the partner institution is in and on the finances available that academic year. The grant is deposited directly into the student’s bank account in two installments.

Fill them out and get the Enrollment Verification signed by the Rector.

Step 6: Two weeks prior to departure (or earlier), make an appointment with BISLA’s Erasmus Coordinator. Come with the following information and documents:

 1. the start and end dates of your semester at the partner university (including the exam period)

 2. Enrollment Verification (signed by the Rector)

 3. Verification of Health Insurance (obtained from your health insurance provider)

 4. copies of your student ID, your state ID, and your passport

 5. a copy of your Slovak banking details: bank, branch address, and account number (this account must be in your name)

 6. a copy of the host university’s letter of acceptance or signed Learning Agreement

If the documentation is in order, the Grant Contract is signed.

Step 7: If you have any problems or questions related to your studies abroad (change in courses, credits, etc.), contact our Erasmus Coordinator. If you have to switch courses, indicate that in the ‘Changes to Proposed Study Program’ section of your Learning Agreement. Then, sign it yourself and have it signed by the partner university, and send it to BISLA within 30 days of the start of your study abroad. BISLA will confirm the change and return the Learning Agreement to the partner university.

Step 8: Upon returning from your Erasmus semester abroad, give the following documents to the BISLA Erasmus Coordinator:

 1. Student Report on Study Abroad – Your report provides essential information for BISLA, Erasmus, and most importantly for future Erasmus students.

 2. Transcript – This is a report of your marks. Every university has its own version of a transcript available from the school’s registrar. Be sure it includes ECTS credits, marks awarded based on ECTS, and an explanation of those marks.

 3. Confirmation of Mobility – This document verifies the start and end dates of your Erasmus+ studies abroad and must be requested from the registrar’s office of the partner university. Most of the universities already have certificates for this. If your school does not, request such confirmation on university letterhead.

Pred odchodom študent musí mať:

 • Zmluvu o poskytnutí grantu podpísanú študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje údaje o dĺžke mobility a výške grantu,
 • Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement for Study,   ktorá obsahuje program štúdia , ktorý musí študent dodržať tak, ako bol schválený študentom, vysielajúcou  a prijímajúcou inštitúciou,
 • Erasmus chartu  študenta ktorá obsahuje práva a povinnosti študentov súvisiace s ich mobilitou
 • Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho študijným pobytom v zahraničí.
  Erasmus+ študenti bez ohľadu na to, či poberajú grant od EÚ, sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu, skúšky a prístup do priestorov laboratória a knižnice v hostiteľskej inštitúcii. Akékoľvek štipendium alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované v priebehu študijného pobytu v zahraničí.

Počas  mobility:

 • Akékoľvek zmeny v Zmluve o štúdiu ( Learning Agreement for Studies ) je študent povinný elektronicky  oznámiť  najneskôr  do 1 mesiaca  od začiatku študijného pobytu v zahraničí  fakultnému koordinátorovi  programu Erasmus +.    Zmeny sa vpisujú do časti  Počas Mobility /  During the Mobility  a musia byť  podpísané   študentom a zodpovednými osobami  vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie.
 • Predĺženie študijného pobytu: žiadosť  o predĺženie s uvedením dôvodu je potrebné doručiť minimálne  jeden mesiac pred   ukončením   študijného pobytu v zahraničí.  Predĺženie študijného  pobytu je možné len zo zimného semestra na letný semester v príslušnom akademickom roku. Žiadosť  je potrebné adresovať  inštitucionálnemu  koordinátorovi VŠMU. V prípade schválenia žiadosti  si študent  zostavuje   Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement  na letný semester.   Vzhľadom na výšku  grantu  pridelenú  VŠMU  Národnou agentúrou,  je predĺženie  študijného  pobytu možné   len na nulový grant, to jest bez finančnej podpory z  prostriedkov EÚ.

Po ukončení  mobility:

 • musí hostiteľská vysokoškolská inštitúcia vystaviť študentovi a jeho vysokej škole “Výpis výsledkov” / Transcript of Records –  dokladajúci, že dohodnutý program bol ukončený a potvrdzujúci výsledky štúdia,
 • vysielajúca inštitúcia musí študentovi plne uznať štúdium (ukončené aktivity) tak, ako bolo dohodnuté v Zmluve o štúdiu použitím ECTS kreditov.
 • študent predkladá certifikát,  ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec študijného pobytu
 • študent vypĺňa  Správu z mobility (EU Survey) – po zaslaní linku na svoju mailovú adresu
 • študent absolvuje  ON LINE OLS jazykové  hodnotenie   (platí len pri používaní jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský, španielsky, poľský, český, dánsky, grécky, portugalský, švédsky)