Prihláška online

  • Apply for the academic year 2022/2023 Due to covid 19, we have an exceptional semester and a year ahead of us. BISLA University has prepared itself so that our students can study directly in classrooms on campus and not just online. Although online teaching works and big universities need it, there is no substitute for personal contact in seminars - sitting together, talking, arguing fiercely, discussing with a teacher or discussing a topic with classmates after class. BISLA has always been and will be about that. Challenging, exciting, and personal.
Forma štúdia Denná
Študijný odbor Liberálne štúdiá
Dosiahnutý titul Bakalár (Bc.)
Form of Study: Full-time
POSLAŤ prihlášku * povinné polia

Vyhlásenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača

Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal/a nijaké závažné skutočnosti.

Vyhlasujem, že som si pozorne prečítal/a poučenie o ochrane osobných údajov a jeho obsahu rozumiem.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú uvedené v prílohách k prihláške, vysokou školou, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely prijímacieho konania.

Za účelom prijímacieho konania v súlade s § 58 ods. 3 písm. a)zákona č. 131/2002 Z. z. spracúva vysoká škola tieto osobné údaje:

Meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, miesto trvalého pobytu, pohlavie, podobizeň študenta, štátne občianstvo, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty.

Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaje prijímacieho konania v súlade s § 58 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. spracúva vysoká škola údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní uchádzača a v súlade s § 58 ods. 3 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. spracúva vysoká škola údaje o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Uvedené údaje môže vysoká škola v prípade úspešných uchádzačov o štúdium využiť aj na účel zápisu na štúdium.