Realized Mobilities

Pred odchodom študent musí mať:

 • Zmluvu o poskytnutí grantu podpísanú študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje údaje o dĺžke mobility a výške grantu,
 • Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement for Study,   ktorá obsahuje program štúdia , ktorý musí študent dodržať tak, ako bol schválený študentom, vysielajúcou  a prijímajúcou inštitúciou,
 • Erasmus chartu  študenta ktorá obsahuje práva a povinnosti študentov súvisiace s ich mobilitou
 • Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho študijným pobytom v zahraničí.
  Erasmus+ študenti bez ohľadu na to, či poberajú grant od EÚ, sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu, skúšky a prístup do priestorov laboratória a knižnice v hostiteľskej inštitúcii. Akékoľvek štipendium alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované v priebehu študijného pobytu v zahraničí.

Počas  mobility:

 • Akékoľvek zmeny v Zmluve o štúdiu ( Learning Agreement for Studies ) je študent povinný elektronicky  oznámiť  najneskôr  do 1 mesiaca  od začiatku študijného pobytu v zahraničí  fakultnému koordinátorovi  programu Erasmus +.    Zmeny sa vpisujú do časti  Počas Mobility /  During the Mobility  a musia byť  podpísané   študentom a zodpovednými osobami  vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie.
 • Predĺženie študijného pobytu: žiadosť  o predĺženie s uvedením dôvodu je potrebné doručiť minimálne  jeden mesiac pred   ukončením   študijného pobytu v zahraničí.  Predĺženie študijného  pobytu je možné len zo zimného semestra na letný semester v príslušnom akademickom roku. Žiadosť  je potrebné adresovať  inštitucionálnemu  koordinátorovi VŠMU. V prípade schválenia žiadosti  si študent  zostavuje   Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement  na letný semester.   Vzhľadom na výšku  grantu  pridelenú  VŠMU  Národnou agentúrou,  je predĺženie  študijného  pobytu možné   len na nulový grant, to jest bez finančnej podpory z  prostriedkov EÚ.

Po ukončení  mobility:

 • musí hostiteľská vysokoškolská inštitúcia vystaviť študentovi a jeho vysokej škole “Výpis výsledkov” / Transcript of Records –  dokladajúci, že dohodnutý program bol ukončený a potvrdzujúci výsledky štúdia,
 • vysielajúca inštitúcia musí študentovi plne uznať štúdium (ukončené aktivity) tak, ako bolo dohodnuté v Zmluve o štúdiu použitím ECTS kreditov.
 • študent predkladá certifikát,  ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec študijného pobytu
 • študent vypĺňa  Správu z mobility (EU Survey) – po zaslaní linku na svoju mailovú adresu
 • študent absolvuje  ON LINE OLS jazykové  hodnotenie   (platí len pri používaní jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský, španielsky, poľský, český, dánsky, grécky, portugalský, švédsky)
 
 
 
VÝBEROVÉ KONANIE zo dňa 15.4.2020

MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021

Terézia Lukáčová - Univerzita Karlova, Praha, ČR (mobilita je v súčasnosti posunutá do ďalšieho semestra z dôvodu pandémie COVID-19)

Maximilián Weber - Univerzita Karlova, Praha, ČR (mobilita je v súčasnosti posunutá do ďalšieho semestraz dôvodu pandémie COVID-19))

VÝBEROVÉ KONANIE zo dňa 15.11.2019

MOBILITY V LETNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020

Marek Dubovský - Marlboro College, Vermont, USA

Simona Krasničanová - Univerzita Karlova, Praha, ČR

Vivien Slíž - Univerzita Karlova, Praha, ČR

Budaiová Veronika - stáž, EUROCLIO, Haag, Holandsko

 
VÝBEROVÉ KONANIE zo dňa 13.4.2018
MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019

Lucia Trubenová - Marlboro College, Vermont, USA

Mária Dudžáková – Lingnan University, Hong Kong

Alexandra Telepčáková – Lingnan University, Hong Kong

VÝBEROVÉ KONANIE zo dňa 15.11.2017
MOBILITY V LETNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2017/2018
Veronika Budaiová - Maastricht University, Holandsko
 
VÝBEROVÉ KONANIE 10.4.2017

MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2017/2018

Michal Sagula – Univerzita Karlova, Praha, ČR

Laura Pálenčíková – Tilburg University, Holandsko

VÝBEROVÉ KONANIE 15.4.2016

MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2016/2017

Anka Fumačová – Tilburg University, Holandsko

Jenifer Bergerová – Tilburg University, Holandsko

VÝBEROVÉ KONANIE 15.11.2015

MOBILITY V LETNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016

David Madaj – Tilburg University, Holandsko

VÝBEROVÉ KONANIE 17.3.2015

MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016

Kelemenová Barbora – Lingnan University, Hong Kong

Vlčková Andrea – Maastricht University, Holandsko

Harman Dominik – Maastricht University, Holandsko

Pavol Fukatsch – Tilburg University, Holandsko

Švandová Terézia – Marlboro College, Vermont, USA

Martina Šumichrastová, Smolny College, Petrohrad, Rusko

 
BISLA ŠTUDENTI NA ERASME
University College MAASTRICHT, HOLANDSKO

Viktor Fudala šk.rok 2014/2015

Katarína Lehocká šk.rok 2014/2015

Arnold Kiss šk.rok 2012/2013

Nikola Revická šk.rok 2011/2012

Lenka Bilská šk. rok 2010/2011

RHINE WAAL University, NEMECKO

Attila Hromada šk.rok 2014/2015

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, ČESKÁ REPUBLIKA

Nikola Bakšová šk.rok 2014/2015

Michaela Križáková šk.rok 2014/2015

LINGNAN University, HONG KONG

Nikola Ficová šk.rok 2013/2014

Filip Žofčín šk.rok 2013/2014

Kristína Mašlonková šk.rok 2014/2015

Nikolas Pálencsár šk.rok 2014/2015