Information for BISLA students

Pred odchodom študent musí mať:

 • Zmluvu o poskytnutí grantu podpísanú študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje údaje o dĺžke mobility a výške grantu,
 • Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement for Study,   ktorá obsahuje program štúdia , ktorý musí študent dodržať tak, ako bol schválený študentom, vysielajúcou  a prijímajúcou inštitúciou,
 • Erasmus chartu  študenta ktorá obsahuje práva a povinnosti študentov súvisiace s ich mobilitou
 • Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho študijným pobytom v zahraničí.
  Erasmus+ študenti bez ohľadu na to, či poberajú grant od EÚ, sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu, skúšky a prístup do priestorov laboratória a knižnice v hostiteľskej inštitúcii. Akékoľvek štipendium alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované v priebehu študijného pobytu v zahraničí.

Počas  mobility:

 • Akékoľvek zmeny v Zmluve o štúdiu ( Learning Agreement for Studies ) je študent povinný elektronicky  oznámiť  najneskôr  do 1 mesiaca  od začiatku študijného pobytu v zahraničí  fakultnému koordinátorovi  programu Erasmus +.    Zmeny sa vpisujú do časti  Počas Mobility /  During the Mobility  a musia byť  podpísané   študentom a zodpovednými osobami  vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie.
 • Predĺženie študijného pobytu: žiadosť  o predĺženie s uvedením dôvodu je potrebné doručiť minimálne  jeden mesiac pred   ukončením   študijného pobytu v zahraničí.  Predĺženie študijného  pobytu je možné len zo zimného semestra na letný semester v príslušnom akademickom roku. Žiadosť  je potrebné adresovať  inštitucionálnemu  koordinátorovi VŠMU. V prípade schválenia žiadosti  si študent  zostavuje   Zmluvu o štúdiu / Learning Agreement  na letný semester.   Vzhľadom na výšku  grantu  pridelenú  VŠMU  Národnou agentúrou,  je predĺženie  študijného  pobytu možné   len na nulový grant, to jest bez finančnej podpory z  prostriedkov EÚ.

Po ukončení  mobility:

 • musí hostiteľská vysokoškolská inštitúcia vystaviť študentovi a jeho vysokej škole “Výpis výsledkov” / Transcript of Records –  dokladajúci, že dohodnutý program bol ukončený a potvrdzujúci výsledky štúdia,
 • vysielajúca inštitúcia musí študentovi plne uznať štúdium (ukončené aktivity) tak, ako bolo dohodnuté v Zmluve o štúdiu použitím ECTS kreditov.
 • študent predkladá certifikát,  ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec študijného pobytu
 • študent vypĺňa  Správu z mobility (EU Survey) – po zaslaní linku na svoju mailovú adresu
 • študent absolvuje  ON LINE OLS jazykové  hodnotenie   (platí len pri používaní jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský, španielsky, poľský, český, dánsky, grécky, portugalský, švédsky)