Elective Courses

 1. Sylvia Tyriaki – Human Rights

 2. Arthur Mc Cardle – Mary Stewart

 3. Patrik Rako

 4. Valéria Schulczová

 5. Božidara Turzonovová - Rétorika

1.

Global Awakening: Historical Movements from the 14th to the 18th Centuries 

ECTS credits: 5

Lessons per week: 2x (90 + 90 min)

Language:  Eng.

Instructor: Lucas Sprouse

Course Description

Global Awakening is a survey of the major historical developments in society, politics, economics, religion, and culture from the 14th to the 18th centuries.  During this time, movements thrived that defined the world as we know it and major dynastic powers throughout the world rose, developed, and fell.  This course will look at how the world truly awakened and began to coalesce.

Europe rose to global prominence during the Renaissance, clashed ideologically during the Reformation, and explored the great expanses of the world.  As Europeans planted numerous colonies, they were met with established dynasties and native peoples with completely different cultures, societies, and belief systems.  These include Islamic empires, Chinese dynasties, a Japanese shogunate, and various Native American empires and confederations.  Towards the end of this course, we will look as the development and impact of the Enlightenment as it shaped intellectual thought and created changes contemporary thinkers could only have dreamed of. 

In addition to lectures, discussion-based seminars will focus on primary and secondary source readings, and students’ written and oral communication skills will be developed through essays and presentations. Along with increased historical understanding, students will cultivate better critical thinking and analytical skills that can be applied in a range of academic and practical settings.

2.

Filozofia Internetu

ECTS credits: 5

Lessons per week: 2x (90 + 90 min)

Language: Slovak

Instructor: František Gyarfáš

.

Course description

Dvadsiate prvé storočie začalo veľkolepo: zjavil sa projekt globálnej internetovej spoločnosti. Tento projekt, ktorý prežívame a zároveň pozorujeme, začal masívnym rozvojom internetu na konci dvadsiateho storočia. V tom čase sme internet vnímali ako dva nezávislé okruhy: obrovskú, bezlimitnú knižnicu a rýchly, pohodlný komunikačný kanál. Lenže postupne sa všetky typy informačných tokov spojili a aj my sami sme sa stali uzly jedinej gigantickej informačnej Siete. Do tejto Siete sťahujeme temer všetky svoje aktivity: pracovné aj osobné. Stali sme sa od nej závislí.

Prvé dôsledky tohto celoplanetárneho pohybu sa už dnes jasne vidíme. Sú prekvapujúce, ale logické. Zaniklo stáročné spojenie informácií a ich nosičov. Knihy, dokumenty, mapy, audiovizuálne artefakty sa ukladajú a prenášajú temer výhradne digitálne. Všetky sú dostupné kedykoľvek a odvšadiaľ. Vedieť nahrádza vyhľadať. Osobnú skúsenosť nahrádza kolektívne svedectvo sociálnych médií. Objektívna pravda sa transformuje na názor sociálnych bublín. Postfaktuálna doba je iba nepresné pomenovanie týchto fenoménov. Individuálne skúmanie vytláča kolektívna inteligencia, používajúca copy-paste ako legitímne postupy. Peniaze zabstrakneli a presadzuje sa ekonomika, v ktorej platenie sa mení na počet klikov. Vzťahy zvirtuálneli. Komunikácia medzi bublinami zdrsnela a slušnosť nahradila divočina netikety. Virtuálne konflikty sa stali súčasťou politiky. Rozbieha sa virtuálna vojna s neviditeľnými armádami. Objavuje sa neviditeľná ruka umelej inteligencie. Vzniká potreba internetových ľudských práv.

Toto všetko vzniká  evolučne, bez jednotiaceho plánu. Žijeme túto zmenu. Pozorujeme nárast generačných bariér medzi digitálnymi imigrantmi a internetovými domorodcami generácií X, Y, Z. Veríme svojim bublinám a uzatvárame sa do geografických či názorových malých svetov. Stále viac nás zalieva digitálne more. Seminár o internetovej spoločnosti sa bude venovať najrôznejším aspektom tejto prudko sa vyvíjajúcej témy.

Doporučená literatúra:
 1. Shawn DuBravac, Digital Destiny: How the New Age of Data Will Transform the Way We Work, Live, and Communicate, Regnery Publishing, 2015

 2. Pariser, Eli, The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, Viking, Penguin Books, London, 2011

 3. Mayer-Schonberger, Viktor, Cukier, Kenneth, Big Data, A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, John Murray (Publishers), London, 2013

 4. Stephens-Davidowitz, Seth, Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, Dey Street Books, 2017

 5. Siva Vaidhyanathan, Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy, Oxford University Press, 2018

 6. O'Neil, Cathy, Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy, Crown Publishing Group, Penguin Random House, UK, 2016

 7. Charlie Brooker, Black Mirror, 2011-2019

 8. Albert-Laszlo Barabasi, Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life, Basic Books, 2014

3.

News and information in the digital age

ECTS credits: 5

Lessons per week: 1x (120 min)

Language: English

Instructor: James Thomson

.

Course Description

A healthy democracy requires not just a free and fearless news media to police it, but also a discerning and well-informed audience to hold the media itself to account. This course will look at how current affairs and historical events are presented in the international and Slovak media, and the ways in which popular perceptions are shaped and sometimes manipulated in the process. In particular, we will examine where the news comes from, how it is produced and framed, and how it affects us.

In recent years, there has been much discussion of ‘fake news’, ‘alternative facts’ and even the dawn of a ‘post-truth’ era. What do these terms mean, and are they helpful? New digital media, especially social networks, have diversified and confused the dissemination of information. Has this helped or hindered public debate, and how should we respond to information that we receive via a multitude of new channels?

Students will study the print, broadcast and electronic media, and every week will source and analyse an example of media coverage. We will discuss these examples together in class.

Participation in class discussion, informed by students’ reading, listening and viewing assignments, will be the main assessment criterion; course work assignments will also be set.

The course may also include a media-related film night, depending on students’ interest.

Selected course topics:

 • What is news?

 • Who pays for it?

 • Type and significance: political, business, foreign, tabloid

 • Editorial and opinion

 • Product placement and ‘advertorial’

 • Bias

 • The history of modern news media

 •  ‘New’ and ‘alternative’ media

 • Sport, arts and culture

4.

RACE, ETHNICITY and NATION

ECTS credits: 5

Lessons per week:  2x  (90 + 90 min)

Language: Eng.

Instructor: Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

.

Course description

Course Objectives

Course Race, Ethnicity and Nation is proposed for undergraduate level students at BISLA and it aims to analyze terms race, ethnicity, and nation since ancient times to postmodernity. This course is based on structured reading and discussions and serves as prerequisite for further courses focused on issues of race, ethnicity, nation, and coexistence in general within graduate studies. Upon completing the course students should be able to analyze reasons, outcomes, and potential solutions of hate and conflict atmosphere between various groups of people.

Contents

Students of the course will have a chance to discuss peculiar terms of race, ethnicity, and nation and therefore will be well acquainted with elementary theories of race and racism, nationalism, and xenophobia. The course will tackle also various theories of racism and racist ideologies, and consequently also issues connected to extremism and fascism. Course will deal with antisemitism as the oldest type of hatred in the world and at the end topical issue of anti-Gypsism and Roma as the most hated group in Central Europe will be discussed.

5.

Umenie vnímať umenie

ECTS kredity: 5

Hodín za týždeň: 2x (90 + 90 min)

Jazyk: Slovak

Lektorka: Darina Abrahámová   

.

Popis kurzu

Vnímať umenie môže byť krásne jednoduché aj obdivuhodne zložité. Na vyjadrenie zážitku z umenia stačí krátky vzdych malého dieťaťa , ktorý sa nesie v tichu sály tesne po koncerte klasickej

 hudby. Rovnako legitímnou reflexiou je hlboko múdra kniha o estetických paralelách umenia.

Legitimita individuálneho zážitku a hodnotenia  umenia je vzácne demokratická. A teórii  či definícií o tom, čo vlastne Umenie je a nie je...,  je postmoderne priveľa. A to je presne to, čo ma v tejto chvíli , keď Vás pozývam do nového kurzu Umenie vnímať umenie, úprimne nezaujíma.

Zaujímate ma predovšetkým Vy v autentickom dotyku stretnutia s umením, so schopnosťou vzájomne sa podeliť o bytostný prežitok z konkrétneho, Vami objaveného umeleckého diela. Spoločne zistíme, či skôr budeme s chuťou objavovať, aký je vzťah medzi spontánnym zážitkom a skúmaním kultúrnych, historických , politických či psychologických kontextov toho ktorého diela. V prvom rade sa však pokúsime dať slobodne najavo, k čomu nás konkrétne zvolené  umelecké dielo tvorivo inšpirovalo a možno aj nadlho ľudsky a hodnotovo inšpirovalo ci navigovalo.

V úvodnej, zoznamovacej fáze, každý/každá z vás nám predstaví svoj doteraz najsilnejší umelecký  zážitok  slobodným, ale nie povrchným a všeobecným komentárom. Spoločne sa pokúsime popísať, v čom je podstata takého stretnutia spoločná, zdeliteľná a v čom sa vymyká stereotypom a podobnostiam.

Pilotne Vám predstavím svoj výber 5-tich umeleckých diel alebo ukážok z nich /z oblastí hudba, výtvarné umenie, divadlo, literatúra, film/, zdôvodním svoju voľbu, pokúsim sa artikulovať svoj zážitok akoukoľvek formou a podelím sa s pozaním, ako ma táto skúsenosť posunula, zmenila, obohatila, ..napokon nevylučujem, že ma mohla aj nepríjemne a nezbaviteľne prenasledovať...čo je to katarzia? Existuje očistná trauma ako hlavný efekt, zámer umeleckého diela?

Slovo pilotne znamená, že sa stanem názornou a vôbec nie však automaticky príkladnou ukážkou, pred skokankou toho, čo si budeme postupne v prezentáciách navzájom odovzdávať. Po každej prezentácii bude otvorená debata, jej závery a ciele, našťastie, nepoznáme. Nejdeme sa učiť abecedu kultúrneho snobizmu, hoci aj ten je lepší ako kultúrna ignorancia.

Postupne odprezentujete svoj výber diel zo zvolených oblastí umenia a sami si  následne môžete riadiť diskusie po svojej prezentácii alebo určiť, kto bude vaším moderátorom. Je fascinujúce objavovať, ako to isté dielo môže byť úplne odlišne vnímané, pochopené či vysvetľované . Do akej miery nás názor tých druhých ovplyvňuje, do akej miery nás pozitívne „nabúdza“ a do akej miery malomeštiacky zväzuje systémom Toto sa patrí myslieť si a hovoriť...?Čo je to byť „trendy“..a kedy sa cítime šťastní so svojím názorom, aj keď sme sami? Podeliť sa o tento typ skúseností môže byť oslobodzujúce, obohacujúce, ba prekvapujúce. Nepochybne týmito impulzmi rozvíjame mnohé svoje zručnosti.

 Vo „vrcholnej“ časti nášho kurzu by si študenti mali zvoliť jedno umelecké dielo z odprezentovaných ukážok a rozhodnúť sa pre ľubovoľnú formu kreatívnej akcie-reakcie, ktorá sa na to ktoré konkrétne dielo bude priamo či nepriamo odvolávať. Som presvedčená, že dokonca môžeme mať v tejto fáze  okrem tvorivej slobody aj „hravé“ momenty..napr. že nebude od začiatku jasné, ku ktorému citovanému dielu sa študentka/študent so svojou tvorivou záverečnou prezentáciou hlási.

Kurz Umenie vnímať umenie má do istej miery uvoľnený a experimentátorský charakter a nie je mojím úmyslom mentorsky doviesť študentov k hotovému konvenčnému poznaniu či opakovaniu frázy, ako je umenie zásadne dôležité pre nás osobnostný rozvoj a ľudskú civilizáciu ako takú. Obdobie pandémie, ktorým sme si prvý raz v takej intenzite v dobrom i zlom prešli, nám však nepochybne význam umenia ako súčasti našich životov intenzívne a neformálne pripomenulo.

Aj mňa ku konceptu kurzu Umenie vnímať umenie spontánne inšpirovalo. Budem úprimne rada, ak Vás moja ponuka osloví.

Darina Abrahámová, dramaturgička činohry SND, herečka GunaGu, režisérka Studio Dva Praha a dlhoročná členka RND. V rámci Bisla doteraz učila tri kurzy . Ponúkaný kurz Umenie vnímať umenie je novou ponukou .

6.

 Martin Buber and the Philosophy of Dialogue

ECTS credits: 5
Lessons per week: 2x ( 90 + 90 min)
Language: Slovak
Instructor: doc. Peter Šajda
Form of the course: elective course  

.

Course description

The main aim of the course is to analyze and discuss one of the classical works of the twentieth-century philosophy: Martin Buber’s I and Thou. This work, which is considered Buber’s dialogical manifesto, discusses basic issues of philosophical anthropology: personal identity, the nature of human relations, our perception of and approach to other beings. It examines how we affect others and how others affect us. The book has been widely debated not only in philosophy, but also in psychology, theory of education, and theology. We will examine Buber’s concepts, structures of thought and critical impulses and apply them to the issues of our age.

Required Reading:

Martin Buber, I and Thou, trans. by Ronald Gregor Smith, New York: Scribner 1984.

7.

Umenie ako zrkadlo a maska spoločnosti

ECTS credits:  5

Lessons per week: 2x (90 + 90 min)

2x exkurzia

Instructor:  Július Barczi

.

Course description

Výtvarné a vizuálne umenie sa stali v priebehu dejín nástrojmi i obeťami tendencií v myslení i politických ideológií. Je dôležité si uvedomiť, že to, čo dnes nazývame umením a chápeme ako jeden z vrcholov ľudského umu, nebolo vždy kontemplatívnou činnosťou s výsledkom s katarzným účinkom. Po dlhých storočiach produkcie obrazov a sôch pre sakrálne účely resp. pre trh s "umením" sa zmeny prichádzajúce s myšlienkami záveru 18. storočia, výrazne podpíšu aj na charaktere malieb, sôch a architektúry. Niekde tu je položený základ v tom, ako interpretujeme umenie 20. storočia  a súčasné umenie. Cesta, ktorou umenie prešlo od éry osvietenstva až po dnešok mu dala charakter zrkadla, v ktorom sa odráža povaha spoločnosti i masky, za ktorou skrývali propagandistické snahy rôznych režimov. Dnes sú funkcie umenia mnohoraké, jeho podoby rôznorodé, no to, ako ho vnímame, môže výrazne ovplyvniť aj náš pohľad na súčasnosť a usmerňovať naše kroky k budúcnosti.

8.

 Sociálna funkcia intelektu

ECTS credits: 5
Lessons per week: 2x ( 90 + 90 min)
Language: Slovak
Instructor: Egon Gál

.

Course description

Prvý svet: fyzikálne objekty, ktoré možno pozorovať, merať, vážiť, a pod. stoly a stoličky, kamene, atómy, rastliny, zvieratá a ľudia.

Druhý svet: je svetom vnútorných obsahov vedomia: pocity a nálady, presvedčenia, obavy a nádeje

Tretí svet: produkty ľudského myslenia a imaginácie: vedecké teórie a umelecké diela, náboženské mýty, fikcie, historické príbehy.

Kurz bude venovaný diskusii o tom, ako tieto svety spolu súvisia a aký je ich vplyv na ľudské myslenie a správanie.

 

Fall 2020

Z predošlých rokov

Divadlo a politika, Mc Cardle A.; Abrahámová D.

Kontexty divadla alebo Vymýšľajme novú hru, Abrahámová D.

Etika, Zuzana Palovičová

Estetika, Bakoš Oliver

Súčasná filozofia, Muránska Janka

Filozofia internetu, František Gyarfáš

Political geography, Janet Livingstone

Popculture, Juraj Malíček

Epistemológia, Róbert Maco

Elementy estetiky, Bakoš Oliver

US History, Juraj Hocman

Arabská kultúra, Emire Khidayer

Moderné slovenské dejiny, Dušan Kováč

Západný Balkán, Milan Nič

Economics and Politics, Brigita Schmognerová

Teória poznania, Dušan Gálik

Organizačné správanie, Ivan Perlaki

Antropologická estetika, Róbert Karul

Sociálna a kultúrna antropológia, Podolinská

Global Economy, John Baron

Understanding World History: An Understanding of Economy, John Baron

Civil Disobedience, Walter Famler

What is man, Kamil Fekete

Moral Tribes, Egon Gal

Moral Tribes II, Egon Gál

Sociálna funkcia internetu, Egon Gál

Yuval Noah Harari: Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Egon Gál

Global terrorism, Ester Simon

Understanding the Audio-Visua, Matej Gyarfáš

Introduction to Psychology, Matej Gyarfáš

Náboženstvo a súčasná spoločnosť, Kocúr

Umenie a dejiny ideí, Robert Karul

Russian Politics, Kazharski

Načo nám je umenie, Milan Meško

China and Central Europe, Gabriela Pleschová

Sociológia rasy a etnicity, Michal Vašečka

Race, Ethnicity and Nation, Michal Vašečka

Civil society and public sphere, Michal Vašečka

Migrants and Refugees in the EU, Karen Henderson

The Politics of Central and Eastern Europe after 1989

How to read a newspaper, James Thomson

European History, James Thomson

Introduction into Economics, Matej Valach

Človek z pohľadu východnej filozofie, Janko Štvrtina 

Ethical Theories, Tomáš Beniak

Foucault, James Griffith

Critical Thinking, James Griffith

Spinoza, james Griffith

Diplomacy, Clarissa Tabosa

Science and Religion, Andrej Zeman

Introduction to Psychology for Social Scientists, Janka Bašnáková

Renaissance, Reformation, and Enlightenment; Lucas Sprouse

History of the Middle Ages, Lucas Sprouse

Western Civilization, Jon Stewart

POP UP COURSES